Privacybeleid

Wie is ZenKracht

ZenKracht, gevestigd aan Bovenste Puth 18, 6155 NH  Puth, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Marika van Lier is de Functionaris Gegevensbescherming van ZenKracht.
Zij is te bereiken via het contact formulier of telefonisch op +31 (0)6 – 24 24 98 24.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wiJ

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Ziektekostenverzekering en relatienummer

Deze worden verzameld op contact te kunnen opnemen, om een factuur te sturen of om onze dienstverlening dan wel afhandeling van dienstverlening optimaal uit te kunnen voeren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

ZenKracht bewaart bovengenoemde gegevens die nodig zijn om jou als cliënt te bereiken, gedurende de tijd dat je onze diensten afneemt.
2 Jaar na het laatste contact zullen deze gegevens verwijdert worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden. Uitzondering hierop zijn facturen voor de door ons geleverde diensten.
Deze worden met onze accountant gedeeld ter verwerking in de boekhouding. Er is een privacyverklaring aanwezig van het met ons samenwerkende accountant bedrijf.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZenKracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marika@zenkracht.nu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (“machine readable zone”, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op jouw verzoek.
ZenKracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Tip de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZenKracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marika van Lier via het contact formulier of telefonisch op +31 (0)6 – 24 24 98 24.